How to

Hoe deelnemen How to participate Wie teilnehmen Jak wziąć Comment participer

Hoe neemt u deel aan een veiling

Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de algemene gebruiksvoorwaarden voordat u begint met bieden.

De werking van de site is in het Engels. De beschrijvingen van de producten zijn in meerdere talen aanwezig: Nederlands, Engels en Duits. We zullen ook proberen dit in de Poolse en Franse taal aan te bieden.

1. Een veiling bekijken
Klik op veilingenpagina ‘Auctions’ op het product waar u interesse in heeft.

Schermvoorbeeld van een veilingpagina:

Toelichting bij de veilingonderdelen:

 1. Foto’s:
  Beweeg met de muis over de foto om deze iets groter te bekijken
  Klik op het vergrootglas als u de foto nog groter wilt zien
  Klik op het pijltje rechts/links om naar de volgende/vorige foto te gaan:
 2. Prijsgegevens:
  Startprijs (Start Price): het minimale bedrag waarmee geboden kan worden op de veiling.
  Huidig bod (Current bid): het laatste en hoogste bedrag dat is geboden.
  Bodverhoging (Bid Increment): het minimaal (aan het huidig bod) toe te voegen bedrag om opnieuw te kunnen bieden.
  Productstatus: nieuw / gebruikt (Item Condition: new / used)
 3. Datum en tijd waarop de veiling van het kavel eindigt (Ending On)
 4. Melding of het minimale bodbedrag waarvoor Bio8 het kavel wordt verkocht is bereikt of niet:
  – Minimumprijs bereikt
  – Minimumprijs bereikt
 5. Biedbedrag en biedknop (Bid now): hier vult u het bedrag in waarmee u wilt bieden.
 6. Zolang u nog niet bent ingelogd ziet u hieronder ook de melding dat u moet inloggen voordat u kunt gaan bieden (Sorry, you must be logged in to add watchlist to auction)

  Dan zijn er nog 3 tabbladen:
 7. Veilinggeschiedenis (Auction History)
  De veilinggeschiedenis (Auction History) toont alle biedingen die op het product zijn gedaan.
 8. Omschrijving (Description)
  Hier kunt u informatie over het product vinden.
  Wilt u meer informatie over een product? Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.
 9. Beoordelingen (Reviews)
  In dit gedeelte kunt u een opmerking of beoordeling over het product achterlaten of de beoordelingen lezen die andere bezoekers hebben achtergelaten.

We hebben geen kijkdagen. Maar als u wilt langskomen om een product te bekijken is dat geen probleem. Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op voor een afspraak..

2. Account aanmaken
Voordat u kunt bieden dient u eerst een account aan te maken. Ga hiervoor naar de pagina Mijn account (My account). Doorloop de volgende stappen:

 • Vul onder het kopje ‘Registreren’ (Register) uw e-mailadres in en klik vervolgens op de knop ‘Registreren’ (Register).

  Boven de knop staat de tekst: “Een link om een nieuw wachtwoord aan te maken wordt naar uw e-mailadres gezonden. Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze website te ondersteunen en om toegang tot je account te beheren. Lees ook onze privacy_policy.”
 • Er wordt een link naar uw e-mailadres gestuurd om een wachtwoord aan te maken. Open uw e-mail en klik op de link ‘Click here to set your new password’.
 • Vul uw wachtwoord in onder ‘New password’ en herhaal deze onder ‘Re-enter new password’. Klik op ‘Save’.
 • Log nu op de website Bio8.nl in met uw e-mailadres en wachtwoord:
 • Vul tenslotte in het onderdeel ‘Account details’ uw voornaam (First name) en achternaam (Last name) in. Klik op de knop ‘Save changes’ om uw gegevens op te slaan.

U bent nu gereed om te gaan bieden op een veiling.

3. Het account

In het account ziet u een aantal onderdelen:

 • Dashboard – nvt
 • Veilingen (Auctions)
 • Orders (Orders) – nvt
 • Downloads (Downloads) – nvt
 • Adressen (Adresses) – nvt
 • Accountgegevens (Account details)
 • Logout (Logout)

Van deze onderdelen zijn alleen de Veilingen (Auctions), Accountgegevens (Account details) en Logout (Logout) voor u van toepassing.

In het onderdeel veilingen (Auctions) ziet u een overzicht van de actieve en beëindigde veilingen. Ook worden hier eventuele beoordelingen (Reviews) getoond.

In het onderdeel Accountgegevens (Account details) kunt u eventueel uw wachtwoord en naamgegevens wijzigen. Met het onderdeel Logout logt u uit.

4. Bieden
Nadat u bent ingelogd kunt u bieden op een veiling. U kunt alleen bieden in de periode dat de veiling actief is.

Vul het bedrag in waarmee u wilt bieden en klik op de knop ‘Nu bieden’ (Bid now).

Uw bod is alleen geldig als het bodbedrag gelijk is aan of groter dan het vorige bodbedrag + de bodverhoging.
Als u het allereerste bod doet, dan dient het bodbedrag gelijk te zijn aan of groter dan het startbedrag.
Wanneer een bod niet geldig is wordt dit getoond op het scherm.

NB Er geldt op de veilingen geen 2-minuten-regel: de sluitingstijd van een veiling wordt niet verlengt als iemand een bod binnen de laatste 2 minuten van de veiling doet.

4. E-mailberichten
U krijgt een melding per e-mail:

 • Als uw bod is overboden door een hoger bod van een andere bieder.
 • Als de veiling is geëindigd. Als u dit bericht krijgt dan betekent dit dat u de veiling niet heeft gewonnen.
 • Als u de veiling heeft gewonnen.

Ps Zolang u een account heeft krijgt u e-mail zodra een nieuwe veiling wordt gestart.

5. U heeft de veiling niet gewonnen
U krijgt per e-mail bericht dat de veiling is beëindigd.
Het is mogelijk dat er geen winnaar was. Dan wordt het product mogelijk opnieuw geveild. U krijgt u dan hiervan per e-mail bericht zolang u een account bij ons heeft.

6. U heeft de veiling gewonnen
U krijgt per e-mail bericht dat u de veiling heeft gewonnen.
Neemt telefonisch contact met ons op via +31 6 53500570 om de koop verder af te handelen.

7. Ophalen van gewonnen producten
U dient de gewonnen producten zelf bij ons op te halen; wij verzenden in principe niet.

How to participate in an auction

Make sure you are aware of the terms and conditions of use before you start bidding.

The operation of the site is in English. The descriptions of the products are available in several languages: Dutch, English and German. We will also try to offer this in Polish and French.

1. Viewing an auction
On the Auctions page, click on the product you are interested in.

Screenshot:

Explanation of the auction items:

 1. Photos:
  Move the mouse over the photo to see it slightly larger
  Click on the magnifying glass if you want to see the photo even larger
  Click on the right/left arrow to go to the next/previous picture:
 2. Price details:
  Start Price: the minimum starting amount that can be bid on the auction.
  Current bid: the latest and highest amount bid.
  Bid Increment: the minimum amount (to be added to the current bid) to be able to bid again.
  Item Condition: new/used
 3. Date and time when the auction of the lot ends
 4. Indication whether the minimum bid amount for which Bio8 is sold has been reached or not:
  – Reserve price not met
  – Reserve price met
 5. Bid amount and bid button: fill in the amount you want to bid.
 6. As long as you are not logged in, you will also see a message below telling you that you must log in before you can bid.

  Then there are 3 tabs:
 7. Auction History
  The Auction History displays all the bids that have been made on the product.
 8. Description
  Here you can find information about the product.
  Would you like more information about a product? Please contact us by phone or email.
 9. Reviews
  In this section you can leave a comment or review about the product or read the reviews that other visitors have left.

We do not have viewing days. But if you want to visit us to see a product, that’s no problem. Please contact us by phone or e-mail to make an appointment.

2. Creating an account
Before you can bid, you must first create an account. To do so, go to the My account page. Go through the following steps:

 • Under the heading ‘Register’ enter your e-mail address and then click on the ‘Register’ button.
 • A link will be sent to your e-mail address to create a password. Open your e-mail and click on the link “Click here to set your new password”.
 • Enter your password under “New password” and repeat it under “Re-enter new password”. Click on “Save”.
 • Now log on to the Bio8.nl website with your e-mail address and password:
 • Finally, enter your first name and last name in the ‘Account details’ section. Click on the button ‘Save changes’ to save your data.

You are now ready to start bidding at auction.

3. Your account

In the account you will see a number of items:

 • Dashboard – n/a
 • Auctions
 • Orders – n/a
 • Downloads – n/a
 • Adresses – n/a
 • Account details
 • Logout

Of these, only the Auctions, Account Details and Logout sections apply to you.

The auctions section provides an overview of active and ended auctions. Any reviews are also displayed here.

In the section Account details you can change your password and name details if necessary. The Logout section allows you to log out.

4. Bid
After you have logged in, you can bid on an auction. You can only bid during the period that the auction is active.

Enter the amount you wish to bid and click on the ‘Bid now’ button.

Your bid is only valid if the bid amount is equal to or greater than the previous bid amount + the bid increment.
If you are placing the very first bid, the bid amount must be equal to or higher than the starting amount.
If a bid is not valid, it is shown on the screen.

NB There is no 2-minute rule in auctions: the closing time of an auction is not extended if someone places a bid within the last 2 minutes of the auction.

4. Email messages
You will be notified by e-mail:

 • If your bid has been outbid by another bidder.
 • When the auction has ended. If you receive this message it means that you have not won the auction.
 • When you have won the auction.

Ps Zolang u een account heeft krijgt u e-mail zodra een nieuwe veiling wordt gestart.

5. You did not win the auction
You will be notified by e-mail that the auction has ended.
It is possible that there was no winner. In that case, the product may be auctioned again. You will be notified by email as long as you have an account with us.

6. You won the auction
You will be notified by e-mail that you have won the auction.
Please contact us by telephone on +31 6 53500570 to complete the purchase..

7. Collection of won products
You must collect the won products yourself from us; in principle we do not ship.

Wie man an einer Auktion teilnimmt

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie sich mit den Nutzungsbedingungen vertraut gemacht haben, bevor Sie anfangen zu bieten.

Jak wziąć udział w aukcji

Zanim zaczniesz licytować, upewnij się, że znasz warunki korzystania z serwisu.

Comment participer à une vente aux enchères

Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance des conditions d’utilisation avant de commencer à enchérir.