General Terms and (Sales) Conditions

Algemene voorwaarden General Terms and Conditions

Let op: wij houden een verkoop en geen veiling! Overal waar op deze site en in verstuurde en te versturen e-mails het woord ‘auction’ (veiling) staat wordt het woord ‘verkoop’ bedoeld. We hebben dit niet meer tijdig kunnen wijzigen in de software. Onze excuses hiervoor.

Algemene (verkoop)voorwaarden

1. Welkom op de website van Bio8 BV
Door het bezoeken van onze website en het deelnemen aan een of meerdere online verkopen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn met een vertaalprogramma vertaald in het Engels, Duits, Pools en Frans. De Nederlandse tekst is altijd leidend voor de duiding en betekenis van de tekst. Dit geldt voor alle teksten op deze website.
U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden in pdf.

2. Definities
Auction: verkoop. Overal waar op deze site en in verstuurde en te versturen e-mails het woord ‘auction’ (veiling) staat wordt het woord ‘verkoop’ bedoeld. Op deze website wordt een verkoop en geen veiling gehouden.
Startprijs: de startprijs is het minimumbedrag waarmee geboden moet worden op een goed zodra de online verkoop ervan start; op de webpagina van het goed staat de startprijs vermeld naast de tekst ‘Start Price:’.
Huidig bod: het meest recente bedrag dat is geboden op een goed dat verkocht wordt; op de webpagina van het goed staat de startprijs vermeld naast de tekst ‘Current Bid:’.
Bodverhoging: het bedrag dat minimaal aan het huidige bod toegevoegd moet worden om een bedrag te verkrijgen waarmee een nieuw (hoger) bod gedaan kan worden; op de webpagina van het goed staat de startprijs vermeld naast de tekst ‘Bid Increment:’.
Minimumprijs: De minimumprijs van een goed is het bedrag dat minimaal geboden moet worden voor het tot stand komen van een geldige koopovereenkomst. Tijdens het bieden op een goed wordt aangegeven of de minimumprijs al dan niet bereikt is.

3. Bescherming van uw privacy
In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

4. Deelnemers online verkoop
Alleen bedrijven met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel of vergelijkbare instantie in een land buiten Nederland mogen deelnemen aan de online verkopen op deze website.

5. Kosten online verkoop
Aan het deelnemen van een of meerdere online verkopen op deze website zijn geen kosten verbonden.

6. Prijzen, biedingen en btw
Alle prijzen van de te verkopen goederen en alle biedingen op de te verkopen goederen zijn:

  • in Euro
  • exclusief 21% btw.

7. Garantie
7.1 De bieder met wie door Bio8 BV een koopovereenkomst wordt aangegaan koopt een product (of meerdere producten) zonder een vorm van garantie. Op de kijkdag kunnen potentiële kopers alle producten grondig inspecteren. De in de aanbieding opgenomen goederen worden door de koper voetstoots gekocht. De koper koopt de goederen zoals zij in de aanbieding zijn vermeld betreffende gewicht, aantal, soort, samenstelling en hoedanigheid. De koper koopt voor eigen risico. Vermeldingen en mededelingen over de staat van de goederen zijn indicatief en binden Bio8 BV niet.
7.2 Goederen verkeren in de staat “AS-IS” hetgeen betekent dat de goederen verkocht / gekocht worden in de staat zoals zij zich bevinden op het moment van de aanbieding dan wel indien koper de goederen wenst te bezichtigen op het moment van bezichtiging.
7.3 Bio8 BV staat niet in voor het volledig zijn van de goederen, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam functioneren, de bruikbaarheid dan wel het economisch nut of het al dan niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift hiervan.
7.4 Koper kan met betrekking tot koop, reparatie en/of onderhoud geen beroep doen op rechten uit hoofde van non-conformiteit in de zin van boek 7 BW.

8. Tot stand komen koopovereenkomst
8.1. Een bod op een product is niet bindend zolang deze niet is aanvaard. Bio8 BV is niet verplicht een (redelijk) bod te aanvaarden.
8.2 Ieder bod geldt als een aanbod tot het aangaan van een koopovereenkomst. Pas nadat Bio8 BV dit bod expliciet heeft aanvaard is tussen partijen een geldige koopovereenkomst tot stand gekomen.
8.3 Indien de online verkoop vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd
8.4 Het is niet toegestaan biedingen te plaatsen met als enige doel om het biedingsproces te verstoren.
8.5 De bieder met wie door Bio8 BV een koopovereenkomst wordt aangegaan ontvangt daarvan na afloop van de online verkoop per e-mail bericht.
8.6 Bio8 BV stuurt de koper kort hierop tevens de factuur van het gekochte goed.

9. Annulering van koop
Na aanvaarding van het bod door Bio8 BV is de verkoop een feit en bestaat er geen mogelijkheid meer voor de koper tot annulering van de koop.

10. Annulering van verkoop
Na aanvaarding van het bod door Bio8 BV is de verkoop een feit en bestaat er geen mogelijkheid meer voor Bio8 BV de verkoop te annuleren.

11. Herroepingsrecht / bedenktermijn
Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij zakelijke aankopen en daarmee niet van toepassing op gekochte producten.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Bio8 BV is niet aansprakelijk voor enige door de koper (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bio8 BV.
12.2 Bio8 BV is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Bio8 BV.
12.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op Bio8 BV enige aansprakelijkheid jegens de koper in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan koper in rekening is gebracht voor de geleverde goederen waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van € 1.000,-. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bio8 BV Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

13. Vrijwaring
De koper vrijwaart Bio8 BV voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door Bio8 BV geleverde goederen/uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bio8 BV en de koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

14. Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Bio8 BV kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van: a. ernstige bedrijfsstoringen bij Bio8 BV; b. Overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen.
14.2 In geval van blijvende overmacht is Bio8 BV gerechtigd de overeenkomst met de koper buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Bio8 BV is ter zake jegens de koper niet aansprakelijk voor enige door de koper geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
14.3 In geval van tijdelijke overmacht is Bio8 BV gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, waarbij koper in geval van opschorting en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding geen recht heeft op schadevergoeding. Indien genoemde verhindering langer dan één maand duurt, kan de koper (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de koper ter zake van het reeds door Bio8 BV uitgevoerde deel van de overeenkomst.
14.4 Indien Bio8 BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Bio8 BV bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

15. Ontbinding, schadevergoeding en verval
15.1 Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Bio8 BV niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Bio8 BV gerechtigd – onverminderd alle overige aan Bio8 BV toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper op te schorten totdat de koper alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Bio8 BV is nagekomen.
15.2 Bio8 BV heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de koper gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien: a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden; b. koper een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; c. koper surséance van betaling aanvraagt of aan koper (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; d. het faillissement van koper wordt aangevraagd of de koper zelf zijn faillissement aanvraagt; e. de koper aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de koper toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen; f. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van koper; g. koper een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de koper feitelijk worden gestaakt, dan wel, indien koper een natuurlijk persoon is, koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen; h. zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Bio8 BV in gevaar brengen. Een en ander -geldt zonder dat op Bio8 BV enige verplichting tot schadevergoeding rust. -In dat geval heeft Bio8 BV het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. -koper is verplicht Bio8 BV daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Koper geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming. – de kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van koper. Bio8 BV heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat koper zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door koper totaal verschuldigde. – In het geval de overeenkomst wordt ontbonden heeft Bio8 BV recht op vergoeding door koper van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim of overmacht aan de zijde van Bio8 BV. Bio8 BV is alleen dan in verzuim indien zij van koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde haar verplichtingen na te komen en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. – Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen de vorderingen van koper na verloop van één jaar na het ontstaan ervan.

16. Betaling
16.1 Betaling van een gekocht product kan alleen via bankoverschrijving. Betaling dient te geschieden binnen veertien 14 dagen na factuurdatum en tevens voorafgaande aan de datum waarop de koper het gekochte product ophaalt.
16.2 De dag dat het factuurbedrag op de bankrekening van Bio8 BV is bijgeschreven geldt als datum van betaling.
16.3 Koper is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken of om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.
16.4 Koper is niet bevoegd tot verrekening.

17. Afhalen na betaling
De koper kan het goed pas ophalen nadat de betaling van de factuur heeft plaatsgevonden. De koper spreekt de afhaaldatum af in overleg met Bio8 BV.
Bio8 BV verzendt of bezorgt geen kavels; de koper dient het gekochte kavel zelf op te halen.

18. Conversie
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei wijze onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet, aanwijzing, richtlijn, of verordening van toepassing op partijen, zal het restant van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de huidige algemene voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer in overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich voordeed.

19. Recht / Forumkeuze
19.1 Op al de overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Bio8 BV en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken.
19.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in het geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant. Bio8 BV blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter of het geschil aan arbitrage te onderwerpen.

Mierlo, 2 juni 2022

Please note: we are holding a sale, not an auction! Wherever the term ‘auction’ is used on this site and in e-mails sent and to be sent, we mean the term ‘sale’. We have not been able to change this in the software in time. Our apologies for this.

General Terms and (Sales) Conditions

1. Welcome to the website of Bio8 BV
By visiting our website and participating in one or more online sales, you agree with the general terms and conditions.
These general terms and conditions have been translated with a translation program into English, German, Polish and French. The Dutch text is always leading for the interpretation and meaning of the text. This applies to all texts on this website.

2. Definitions
Auction: sale. Wherever the term ‘auction’ is used on this site and in e-mails sent and to be sent, we mean the term ‘sale’. This website is a sale and not an auction.
Starting Price: the starting price is the minimum amount of money that must be bid for a good when the online sale of the good starts; the starting price is shown on the webpage of the good next to the text ‘Start Price:’.
Current Bid: the most recent amount bid on a good that is being sold; the webpage of the good shows the starting price next to the text ‘Current Bid:’.
Bid Increment: The minimum amount that must be added to the current bid in order to obtain an amount with which to place a new (higher) bid; the commodity’s web page lists the starting price next to the text ‘Bid Increment:’.
Minimum Price: The minimum price of a good is the minimum amount that must be bid in order for a valid purchase agreement to be concluded. When bidding on a good, it is indicated whether the minimum price has been reached or not.

3. Protecting your privacy
Our Privacy Policy explains how we handle your personal data and protect your privacy when using our website.

4. Participants in online sales
Only companies registered with the Chamber of Commerce or similar body in a country outside the Netherlands may participate in online sales on this website.

5. Costs of online sales
There are no costs involved in participating in one or more online sales on this website.

6. Prices, bids and VAT
All prices of the goods to be sold and all bids on the goods to be sold are:

  • in Euro
  • excluding 21% VAT.

7. Warranty
7.1 The bidder with whom Bio8 BV enters into a purchase agreement buys a product (or several products) without any form of guarantee. On the viewing day potential buyers can thoroughly inspect all products. The goods included in the offer are purchased by the buyer on a stand-alone basis. The buyer buys the goods as they are mentioned in the offer regarding weight, number, type, composition and quality. The buyer purchases at his/her own risk. Statements and communications regarding the condition of the goods are indicative and do not bind Bio8 BV.
7.2 Goods are in “AS-IS” condition, which means that the goods are sold / purchased in the condition they are in at the time of the offer or if buyer wishes to inspect the goods at the time of the inspection.
7.3 Bio8 BV does not guarantee the completeness of the goods, their efficient, sound, safe or durable functioning, their usability or their economic benefit or whether or not they comply with any statutory regulations.
7.4 With respect to purchase, repair and/or maintenance, Buyer cannot invoke any rights by virtue of non-conformity within the meaning of Book 7 of the Dutch Civil Code.

8. Realisation of the purchase agreement
8.1 An offer for a product is not binding as long as it has not been accepted. Bio8 BV is not obliged to accept any (reasonable) offer.
8.2 Every offer counts as an offer to enter into a purchase agreement. Only after Bio8 BV has explicitly accepted this offer, a valid sales agreement has been concluded between the parties.
8.3 If the online sale is removed due to the expiry of the placement period or for any other reason, the corresponding bids will also be removed.
8.4 It is not permitted to place bids with the sole purpose of disrupting the bidding process.
8.5 The bidder with whom Bio8 BV enters into a purchase agreement will be informed of this by e-mail after the online sale.
8.6 Shortly afterwards, Bio8 BV will also send the buyer the invoice of the goods purchased.

9. Cancellation of purchase
After acceptance of the offer by Bio8 BV the sale is a fact and there is no more possibility for the buyer to cancel the purchase.

10. Cancellation of sale
After acceptance of the offer by Bio8 BV the sale is concluded and there is no more possibility for Bio8 BV to cancel the sale.

11. Right of withdrawal / cooling-off period
The right of withdrawal does not apply to business purchases and therefore does not apply to purchased products.

12. Liability
12.1 Bio8 BV shall not be liable for any damage suffered or to be suffered by the buyer (or third parties), of any nature and/or extent whatsoever, in connection with or arising from the fulfilment of the agreement, including damage to goods owned by the buyer or third parties, as well as indirect damage, including for example trading loss, consequential damage, loss of profits, lost savings and damage due to business interruption, unless there is intent or the equivalent of gross negligence on the part of Bio8 BV.
12.2 Bio8 BV shall only be liable for any loss suffered by Buyer insofar as this loss is covered by any liability insurance taken out by Bio8 BV.
12.3 If and insofar as Bio8 BV, despite the provisions in the aforementioned paragraphs, may prove to have any liability towards purchaser in any capacity whatsoever and/or for any reason whatsoever, this liability shall be limited to a maximum of the invoice amount (excluding turnover tax), which has been charged to purchaser for the supplied goods in which the cause of the damage lies with a maximum of € 1,000. The above shall not apply in the event of intent or the equivalent of gross negligence on the part of Bio8 BV.

13. Indemnification
Buyer shall indemnify Bio8 BV against any claims by third parties in respect of damage in connection with the goods supplied/agreements performed by Bio8 BV, unless it has been legally established that these claims are a consequence of intent or equivalent gross negligence on the part of Bio8 BV and the buyer moreover demonstrates that it is not at fault in this respect.

14. Force majeure
14.1 Force majeure is understood to mean any failure that cannot be attributed to Bio8 BV. This shall in any case include – but not be limited to – any failure due to: a. serious business disturbances at Bio8 BV; b. government measures, including import and export bans and import and export impediments.
14.2 In the event of permanent force majeure, Bio8 BV shall be entitled to dissolve the agreement with the purchaser out of court by means of a written statement without judicial intervention. In this respect Bio8 BV shall not be liable towards purchaser for any loss suffered by purchaser, of whatever nature and extent.
14.3 In the event of temporary force majeure, Bio8 BV shall be entitled to extend the periods within which the agreement is to be performed by the time during which the temporary hindrance applies, or to dissolve the agreement in whole or in part, whereby in the event of suspension and/or full or partial dissolution, Buyer shall not be entitled to any compensation. If the aforementioned hindrance lasts longer than one month, the Buyer may demand (partial) dissolution of the agreement, without this entitling the Buyer to compensation for damages, without prejudice to the (payment) obligations of the Buyer with respect to the part of the agreement already fulfilled by Bio8 BV.
14.4 If Bio8 BV has already partially fulfilled its obligations upon the occurrence of the force majeure event, or can only partially fulfil its obligations, Bio8 BV shall be entitled to separately invoice the part of the agreement already fulfilled, or the part to be fulfilled, respectively.

15. Dissolution, compensation and expiry
15.1 If the buyer fails to fulfil one or more of its obligations (including payment obligations) towards Bio8 BV or fails to do so in time or properly, Bio8 BV shall be entitled – without prejudice to all other rights accruing to Bio8 BV – to suspend fulfilment of its obligations towards the buyer until the buyer has fulfilled its obligations towards Bio8 BV in full.
15.2 In addition to all other rights accruing to it, Bio8 BV shall be entitled to dissolve the agreement concluded with the Buyer, in full or in part, without any (further) prior notice of default or judicial intervention, by means of a written extrajudicial declaration, without prejudice to its right to compensation for costs, damage and interest, if: a. There is a question of permanent force majeure as referred to in article 14 of these general terms and conditions; b. the buyer does not fulfil one of the obligations from the agreement, or does not fulfil it on time or properly; c. the buyer applies for a moratorium or is granted a (provisional) moratorium; d. a petition is submitted for the bankruptcy of the buyer or the buyer himself petitions for bankruptcy; e. the purchaser offers his creditors a (private) agreement or (for this purpose) convenes a meeting of creditors or if with regard to the purchaser the application is requested or granted of the Debt Restructuring (Natural Persons) Act; f. a prejudgment attachment or attachment under execution is made at the expense of the purchaser; g. the purchaser is a legal entity and the purchaser is not a natural person. Purchaser is a legal entity and the legal entity is dissolved, liquidated and/or the business activities of Purchaser are de facto ceased, or, if Purchaser is a natural person, Purchaser dies or is no longer able to carry out its business; h. any other circumstances occur which jeopardise the recourse of Bio8 BV. The above shall apply without any obligation on the part of Bio8 BV to pay compensation. In that case Bio8 BV has the right to remove and take back all goods it has supplied. -Buyer is obliged to lend Bio8 BV all assistance in this respect, in particular by granting it or persons appointed by it access to the company or other premises used by it. Buyer grants its permission for this as of now. – The costs of taking back, storing and selling these goods shall be at the expense of Buyer. Bio8 BV shall be entitled either to retain the goods until such time as buyer has fulfilled its obligations in full, including interest, costs and compensation, or to sell the goods to third parties, in which case the net proceeds shall be deducted from the total amount payable by buyer. – In the event that the agreement is dissolved, Bio8 BV shall be entitled to compensation from purchaser for the financial loss it has suffered, unless the dissolution is the result of default or force majeure on the part of Bio8 BV. Bio8 BV shall only be in default if it has received a written notice of default from Buyer in which it is given a reasonable period in which to fulfil its obligations and compliance is not achieved within this period. – Without prejudice to the provisions above, the claims of purchaser shall lapse one year after their arising.

16. Payment
16.1 Payment of a purchased product can only be made by bank transfer. Payment must be made within fourteen 14 days after the invoice date and also prior to the date on which the Buyer collects the purchased product.
16.2 The day the invoice amount is credited to the bank account of Bio8 BV shall be considered the date of payment.
16.3 Buyer is not entitled to refuse or suspend the fulfilment of its payment obligation on the basis of alleged defects or for any other reason whatsoever.
16.4 The Buyer is not entitled to setoff.

17. Collection after payment
Buyer can only collect the goods after payment of the invoice has been made. Buyer shall arrange the date for collection in consultation with Bio8 BV.
Bio8 BV does not ship or deliver any parcels; purchaser must collect the purchased parcel himself.

18. Conversion
If any provision of these General Terms and Conditions should at any time appear to be invalid or unenforceable in any way on account of an existing or future legal rule, law, instruction, directive or regulation applicable to parties, the remainder of these General Terms and Conditions shall remain in force. The parties agree that in such a case the present general conditions will be amended in such a way that the provisions in question will be brought back in line with the applicable regulations with which they were in conflict, taking into account the general balance between the mutual rights and obligations as existing before such a situation arose.

19. Law / choice of forum
19.1 All agreements and any other legal relationships between Bio8 BV and Buyer shall be exclusively governed by Dutch law, with the exclusion of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna Sales Convention) or any future international regulation on the sale of movable goods.
19.2 In deviation of the legal rules for the competence of the civil court, any dispute between the parties shall, in case the Court is competent, be settled by the District Court of Oost-Brabant. Bio8 BV however remains competent to summon the other party before the court that is competent according to the law or the applicable convention or to submit the dispute to arbitration.

Mierlo, 2 June 2022
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)